Naam van de instelling
Stichting Het Heilige Geesthofje

RSIN/fiscaal nummer
003015142

Bezoekadres
Paviljoensgracht 125, 2512 BM 's-Gravenhage

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het behoud van historische monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, en in het bijzonder van de panden Paviljoensgracht nummer 51 tot en met 125 te 's-Gravenhage, gezamenlijk bekend als "Het Heilige Geesthofje".

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;

 • Voor gerestaureerde panden zoveel mogelijk een passende bestemming te zoeken, met name uit een oogpunt van volkshuisvestingsbelang (daarbij mede lettend op het ten deze door de Stichting door de jaren gevoerde beleid), terwijl ten behoeve van die bestemming naar aanpassing van die gebouwen aan de eisen van deze tijd zal worden gestreefd;

 • Het sluiten van overeenkomsten met derden ter zake;

 • Alle andere geoorloofde middelen;

 • een en ander met dien verstande dat het behoud en herstel der monumenten te allen tijde vooropstaan en het beheren daarvan een daarvan afgeleide taak zal zijn.


Hoofdlijnen van het Beleidsplan

 • Instandhouding van het hofje als Rijksmonument staat voorop. Het hofje bestaat uit 29 hofjeswoningen,een gastenhuis, een beheerderswoning en een poortgebouw met opgang en Regentenkamer.

 • Groot onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd, waarbij tevens aanpassing aan de eisen van de tijd plaatsvindt voor zover daarvoor ruimte bestaat in de begroting.

 • Leegkomende hofjeswoningen worden in beginsel aan alleenstaande personen ouder dan 45 jaar verhuurd. Hun gezondheid moet in beginsel toelaten dat zij voor zichzelf kunnen zorgen en het eigen huisje kunnen beredderen.

 • Bevordering van een harmonieuze samenleving in het hofje, met respect voor de medebewoners en de beheerster van het complex.


Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten en een rentmeester.
Er worden aan de bestuursleden geen vergoedingen uitgekeerd, anders dan een bescheiden jaarlijkse (vaste) onkostenvergoeding per bestuurslid voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

Er wordt ten minste vijf maal per jaar vergaderd; in de regel komt het College van Regenten met de rentmeester vaker bijeen.

Namen van de bestuurders plus functie

 • de heer mr. H. van Eesteren, voorzitter

 • mevrouw M.E. de Lussanet de la Sablonière, secretaris, externe betrekkingen en hoftuin

 • de heer prof. dr. J.W.R. Nortier, interne betrekkingen

 • de heer jhr. mr. R.A. van den Bosch, rentmeester                     

      

Belangrijkste activiteiten 2019

 • Ultimo 2019 bestond het hofje uit 31 zelfstandige woningen, inclusief het binnenmoederhuis en een "logeerhuisje".

 • In het verslagjaar hebben 3 woningmutaties plaatsgevonden.                  

 • Op 16 februari 2019 heeft de traditionele "midwinterbijeenkomst" van Bestuur en bewoonsters plaatsgevonden. Door Kees Duijvestein werd een lezing gegeven over duurzaamheid en energietransitie.

 • Op 23 november 2019 vond het jaarlijkse bewonersoverleg plaats. Het verslag van de bijeenkomst is verspreid aan alle bewoners. 

 • Het afgelopen jaar vonden, net als in de voorgaande jaren, herstellingen plaats in het kader van "klein onderhoud".

 • In het kader van het in de jaren 2016 t/m 2021 conform het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediende Periodieke Instandhoudings Plan (PIP) zijn aan de hand van eenzelfde open begroting als in 2018 voor het jaar 2019 geplande werkzaamheden aan de straatgevel van de huisjes 24 t/m 32 uitgevoerd. De Stichting ontving van het Restauratiefonds het jaarlijks toegezegde bedragen als vastgelegd in de gehonoreerde subsidieaanvraag "Rijksregeling instandhouding Monumenten 2013."

 • Er zijn 3 keukens vernieuwd in vrijgekomen huisjes. Er is een inventarisatie gehouden van de keukens. Een groot deel bleek in slechte staat.


Vooruitzichten groot onderhoud
In de komende jaren zullen conform het bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediende Periodieke Instaandhoudingsplan (PIP) werkzaamheden worden verricht. In 2020 de dakkkapellen. Vanwege de veel hogere kosten dan opgenomen in de door de Monumentenwacht opgestelde PIP begroting zullen de in de jaren 2020 en 2021 uit te voeren werkzaamheden kritisch moeten worden bezien. In 2020 zal een groot deel van de keukens vervangen worden. 

Tuinonderhoud

 • Een pilot is gedaan de taxushaag voor het huis van de beheerder meer qua hoogte dan de helft in te korten.

 • De border aan de Doubletzijde is vanwege de teruggave van de tuintjes aan de Stichting in 2018 geheel opnieuw ingericht, hetgeen extra kosten voor de Stichting met zich mee brengt.

 • Ook dit jaar zijn er veel (1000) bollen gepland in het najaar.

 • Ook dit jaar zijn de fruitbomen gesnoeid. 


Openstelling Hofje

 • Ook dit jaar werd het hof opengesteld voor het evenement "Struinen door tuinen" op zaterdag 22 juni.

 • In tegenstelling tot 2018 werd de tuin goed bezocht.

 • Het hof werd tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september weer druk bezocht.

 • Op dinsdag- en donderdagen vonden er weer regelmatig rondleidingen door het Gilde plaats in het Hofje. 

Financiële verantwoording 2019
Stichting Het Heilige Geest Hofje werft niet actief geld of goederen, anders dan het aanvragen van subsidies ten behoeve van onderhoud en restauratie aan het hofjescomplex. Daarnaast besteedt de Stichting het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen  uitsluitend aan haar doelstelling.

De financiële gegevens over het verslagjaar 2019 zijn als volg:

 

ANBI logo.png

BATEN

Huur
Subsidies
Opbrengst effecten
Overige opbrengsten

 

LASTEN
Groot onderhoud
Klein onderhoud
Onderhoud tuin
Onderhoud keukens
Overige exploitatiekosten*
Overige kosten**
Bank (debet)rente en kosten
Voorzieningen

Exploitatieresultaat

€ 143.507
€   10.713
€ 118.071
€     7.360
€ 279.651

€  69.328
€  17.741
€  14.172
€  31.500
€  38.489
€  21.203
€    6.267
€  78.126 -
€ 120.574

 

€ 159.077

Toelichting lasten


*) De post overige exploitatiekosten betreft o.m.:
personeelskosten (beheerder), opstalverzekering, onroerende zaakbelasting en rioolrechten, Dunea, energieleveranciers en Ziggo.                                                                      
   
**) De post overige kosten betreft o.m.:
administratiekosten, (juridisch) advies, contributies en bijdragen, bestuurslasten, algemene kosten en overige kosten.