privacy verklaring

                                    

                                   Privacy verklaringAlgemeen

Indien u een woning wilt huren of bij ons huurt ontkomt de Stichting Het Heilige Geest Hofje (De Stichting) er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Stichting. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten daarbij.

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij richten ons daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tezamen hierna ook "AVG"). De stichting verzamelt geen gegevens bij derden. De enige gegevens die wij verzamelen, bewaren en gebruiken (in termen van de AVG: "verwerken") ontvangen we van Uzelf.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De Stichting heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Wilt u bij ons huren, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Gegevens verstrekken aan derden

De Stichting verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. De Stichting heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
De Stichting is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Diegenen die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor berdrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Welke rechten hebt U ter zake van Uw bij ons berustende persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij verwerken:

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van persoonsgegevens die U betreffen, dan kunt U een klacht daarover indienen bij R.A. van den Bosch, rentmeester. Deze zal contact met U opnemen en in overleg met U proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht U geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt U ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke (bij) de Stichting

De Stichting is de juridisch verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens waar zij over komt te beschikken. De verantwoordelijke persoon bij de Stichting is R.A. van den Bosch, rentmeester. Voor vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt U zich in eerste instantie wenden tot de beheerder.