anbi


Naam van de instelling
Stichting Het Heilige Geest Hofje

RSIN/fiscaal nummer
003015142

Bezoekadres
Paviljoensgracht 125, 2512 BM 's-Gravenhage

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het behoud van historische monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, en in het bijzonder van de panden Paviljoensgracht nummer 51 tot en met 125 te 's-Gravenhage, gezamenlijk bekend als "Het Heilige Geest Hofje".
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
   -   Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
   -   Voor gerestaureerde panden zoveel mogelijk een passende bestemming te zoeken, met name uit
       een oogpunt van volkshuisvestingsbelang (daarbij mede lettend op het ten deze door de Stichting
       door de jaren gevoerde beleid), terwijl ten behoeve van die bestemming naar aanpassing van die
       gebouwen aan de eisen van deze tijd zal worden gestreefd;
   -   Het sluiten van overeenkomsten met derden ter zake;
   -   Alle andere geoorloofde middelen;
       een en ander met dien verstande dat het behoud en herstel der monumenten te allen tijde voorop staan
       en het beheren daarvan een daarvan afgeleide taak zal zijn.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
   -   Instandhouding van het hofje als Rijksmonument staat voorop. Het hofje bestaat uit 29 hofjeswoningen, 
       een logeerhuisje, een beheerderswoning en een poortgebouw met opgang en Regentenkamer.
   -   Groot onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd, waarbij tevens aanpassing aan de eisen van de tijd
       plaatsvindt voor zover daarvoor ruimte bestaat in de begroting.
   -   Leegkomende hofjeswoningen worden in beginsel aan alleenstaande personen ouder dan 45 jaar verhuurd.         Hun gezondheid moet in beginsel toelaten dat zij voor zichzelf kunnen zorgen en het eigen huisje kunnen
       beredderen.
   -   Bevordering van een harmonieuze samenleving in het hofje, met respect voor de medebewoners en de
       beheerster van het complex.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten en een rentmeester.
Er worden aan de bestuursleden geen vergoedingen uitgekeerd, anders dan een bescheiden jaarlijkse (vaste) onkostenvergoeding per bestuurslid voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

Er wordt ten minste driemaal per jaar vergaderd; in de regel komt het College van Regenten met de 
rentmeester vaker bijeen.

Namen van de bestuurders plus functie
   -   de heer mr. H. van Eesteren, voorzitter
   -   mevrouw M.E. de Lussanet de la Sablonière, secretaris, externe betrekkingen en hoftuin
   -   de heer ir. P. Jansen Schoonhoven, bouwzaken
   -   de heer prof. dr. J.W.R. Nortier, interne betrekkingen
   -   de heer mr. D. Erdbrink, rentmeester

Uitgeoefende activiteiten 2016
  -    Het bestuur heeft zevenmaal vergaderd. Daarnaast heeft regelmatig overleg per e-mail plaatsgevonden.
  -    In het jubileumjaar 2016 werd het vierde eeuwfeest gevierd van het in 1616 opgerichte hofje:
       Op zaterdag 6 februari heeft in de Regentenkamer de traditionele winterbijeenkomst met bewoonsters
       en Regenten plaatsgevonden, waarbij een lezing werd gehouden door Dr. H.L.J. Looijestein onder de titel
       "De Heilige Geest in het leven van alledag. Den Haag 1616".
       In het kader van het 400-jarig bestaan van het hofje werd voorts op 3 september een diner in de hoftuin
       gehouden met bestuur en bewoners. Voorafgaand daaraan werd een expositie gehouden van diverse
       kunstuitingen van bewoners.
       Tijdens het diner werd aan alle bewoners een exemplaar van een ter gelegenheid van het jubileum
       uitgegeven boekje over de geschiedenis van het hofje aangeboden.
       Op zaterdag 5 november was de Stichting gastheer voor de najaarsvergadering van het zogeheten
       "Landelijk Hofjesberaad", van welke instelling meer dan honderd hofjes in ons land lid zijn.
       Aansluitend aan de vergadering vond een rondwandeling door oud-Den Haag plaats, met een afsluitende
       borrel in de Regentenkamer.
       Het jubileumjaar werd afgesloten met een receptie voor relaties en oud-bestuurders op 9 september.
  -    In het verslagjaar vond één woningmutatie plaats. Voor de vrijkomende huisjes bestaat ruime
       belangstelling. Met de gegadigden vonden de gebruikelijke (selectie) gesprekken plaats.
  -    De huren van de woningen werden per 1 juli 2016 verhoogd met een basisverhoging van 2,1%.
       Voorts werden enkele inkomensafhankelijke huurverhogingen doorgevoerd in lijn met het overheidsbeleid          ter bevordering van doorstroming van huurders naar de geliberaliseerde huursector.                 
  -    Onderhoud/restauraties: Het afgelopen jaar vonden evenals in de voorgaande jaren diverse herstellingen
       plaats in het kader van "klein onderhoud". In alle huizen werden rookmelders geplaatst.
  -    Op basis van het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) goedgekeurde
       "Periodiek instandhoudingsplan" voor de jaren 2016 t/m 2021 (PIP), werd begonnen met de uitvoering 
       van het planmatig onderhoud aan het complex.
       De laagste inschrijver, Gebr. Mensert aannemersbedrijf bv, heeft de werkzaamheden uitgevoerd.
       De stichting ontving van het Restauratiefonds het jaarlijks toegezegde bedrag als vastgelegd in de
       gehonoreerde subsidieaanvraag.
       Conform bovengenoemde PIP zal er in de jaren 2020 en 2021 groot onderhoud plaatsvinden aan de
       buitenzijde van het complex. Vooralsnog moet er tot na 2021 worden gewacht op financiële ruimte met
       betrekking tot innovatieve maatregelen in het kader van het in 2016 verrichte onderzoek naar
       verduurzaming van de hofjeswoning.
  -    Naar aanleiding van de destijds door de minister met de tweede Kamer afgesproken evaluatie van de
       omstreden Wet Verhuurderheffing, werden op 22 december 2016 door de tweede Kamer enkele
       wijzigingsvoorstellen aangenomen, onder meer inzake wijziging van heffingsvrije voeten en algehele
       vrijstelling van de heffing.
       Voor Stichting Het Heilige Geest Hofje en andere soortgelijke complexen betekent dit goed nieuws en een
       succes voor de ingediende bezwaren en gevoerde verdere acties. M.i.v. 2018 zal de heffingsvrije voet zijn
       opgetrokken tot 50 woningen, terwijl dan eveneens alle Rijksmonumenten van de heffing zullen zijn
       vrijgesteld. Alleen al vanwege deze vrijstelling zal de Stichting in 2018 e.v. geen aanslagen
       Verhuurderheffing meer ontvangen.
  -    Het vermogen van de Stichting in de vorm van effecten wordt sinds 2015 beheerd door
       ABN*AMRO-MeesPierson in de vorm van een beheermandaat met het risicoprofiel "matig defensief".
  -    De administratie ten aanzien van de verhuur van de woningen en het beheer wordt (vooralsnog) decentraal
       gevoerd. De (financiële) administratie van de Stichting en het opstellen van de jaarrekening worden
       verzorgd door een belastingadvieskantoor.

Financiële verantwoording 2016

Stichting Het Heilige Geest Hofje werft niet actief geld of goederen, anders dan het aanvragen van subsidies ten behoeve van onderhoud en restauratie aan het hofjescomplex. Daarnaast besteedt de Stichting het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen  uitsluitend aan haar doelstelling.

De financiële gegevens over het verslagjaar zijn als volgt:

                                                                           

                                           2016                                        Toelichting lasten                                                    
     
*)
De post overige exploitatiekosten betreft o.m.:
administratiekosten, personeelskosten (beheerder), opstalverzekering, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting en rioolrechten, Dunea, energieleveranciers, Ista en Ziggo.                                                                      
   
**) De post overige kosten betreft o.m.:
administratiekosten, contributies en bijdragen, bestuurslasten, kosten Lustrum 2016, algemene kosten, afboeking vorderingen en overige kosten.