anbi


Naam van de instelling
Stichting Het Heilige Geest Hofje

RSIN/fiscaal nummer
003015142

Bezoekadres
Paviljoensgracht 125, 2512 BM 's-Gravenhage

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het behoud van historische monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, en in het bijzonder van de panden Paviljoensgracht nummer 51 tot en met 125 te 's-Gravenhage, gezamenlijk bekend als "Het Heilige Geest Hofje".

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
   -   Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
   -   Voor gerestaureerde panden zoveel mogelijk een passende bestemming te zoeken, met name uit
       een oogpunt van volkshuisvestingsbelang (daarbij mede lettend op het ten deze door de Stichting
       door de jaren gevoerde beleid), terwijl ten behoeve van die bestemming naar aanpassing van die
       gebouwen aan de eisen van deze tijd zal worden gestreefd;
   -   Het sluiten van overeenkomsten met derden ter zake;
   -   Alle andere geoorloofde middelen;
       een en ander met dien verstande dat het behoud en herstel der monumenten te allen tijde voorop staan
       en het beheren daarvan een daarvan afgeleide taak zal zijn.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
   -   Instandhouding van het hofje als Rijksmonument staat voorop. Het hofje bestaat uit 29 hofjeswoningen, 
       een gastenhuis, een beheerderswoning en een poortgebouw met opgang en Regentenkamer.
   -   Groot onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd, waarbij tevens aanpassing aan de eisen van de tijd
       plaatsvindt voor zover daarvoor ruimte bestaat in de begroting.
   -   Leegkomende hofjeswoningen worden in beginsel aan alleenstaande personen ouder dan 45 jaar verhuurd.         Hun gezondheid moet in beginsel toelaten dat zij voor zichzelf kunnen zorgen en het eigen huisje kunnen
       beredderen.
   -   Bevordering van een harmonieuze samenleving in het hofje, met respect voor de medebewoners en de
       beheerster van het complex.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten en een rentmeester.
Er worden aan de bestuursleden geen vergoedingen uitgekeerd, anders dan een bescheiden jaarlijkse (vaste) onkostenvergoeding per bestuurslid voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

Er wordt ten minste driemaal per jaar vergaderd; in de regel komt het College van Regenten met de 
rentmeester vaker bijeen.

Namen van de bestuurders plus functie
   -   de heer mr. H. van Eesteren, voorzitter
   -   mevrouw M.E. de Lussanet de la Sablonière, secretaris, externe betrekkingen en hoftuin
   -   de heer ir. P. Jansen Schoonhoven, bouwzaken
   -   de heer prof. dr. J.W.R. Nortier, interne betrekkingen
   -   de heer mr. D. Erdbrink, rentmeester (tot 1 september 2017)                            
       de heer jhr. mr. R.A. van den Bosch, rentmeester (vanaf 1 september 2017)

Uitgeoefende activiteiten 2017

  -    Na 7 jaar heeft rentmeester mr. D. Erdbrink in september zijn werkzaamheden voor het hofje beëindigd.
       Hij is opgevolgd jhr. mr. R.A. van den Bosch. Aan mr. D. Erdbrink is veel dank verschuldigd voor zijn inzet
       voor het hofje en de zorgvuldige en deskundige wijze waarop hij de financiën van de Stichting heeft
       beheerd.          
  -    Ultimo 2017 bestond het hofje uit 31 zelfstandige woningen, inclusief het binnenmoederhuis en een
       "logeerhuis".
  -    In het verslagjaar hebben twee woningmutatie plaatsgevonden. Per 31 december zijn alle woningen
       verhuurd. Voor de huur van de woningen bleek ook in het afgelopen jaar ruime belangstelling te bestaan.     -    De aanslag m.b.t. de verhuurderheffing bedroeg voor 2017 ruim 7,1% van de netto huurinkomsten
      ad € 125.988. Per 1 januari 2018 is de Stichting vanwege gewijzigde wetgeving op grond van de
       Rijksmonumentenstatus vrijgesteld van het betalen van de Verhuurderheffing.                  
  -    Op 18 februari 2017 heeft de traditionele "midwinterbijeenkomst" van bestuur en bewoners plaatsgevon-
       den. Spreker was mevr. J.F.M. (Coos) Wentholt over het onderwerp "De Joodse wijk van Den Haag".
  -    De huur van de woningen werden met ingang van 1 juli 2017 verhoogd met een basisverhoging van 2,8%.
       Voorts werden enkele inkomensafhankelijke huurverhogingen doorgevoerd in lijn met het overheidsbeleid.
  -    Het afgelopen jaar vonden als de voorgaande jaren herstellingen plaats in het kader van "klein onderhoud".
  -    In het kader van het in de jaren 2016 t/m 2012 conform het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
       (RCE) ingediende Periodieke Instandhoudings Plan (PIP) zijn de voor het jaar 2017 geplande uit te voeren
       werkzaamheden aan de straatgevel Paviljoensgracht en de hofzijde van de huizen 3 t/m 12 in 2017 uitge-
       voerd.
  -    In de nachten van 6 op 7 juli en van 8 op 9 september kon door lang aanhoudende, extreem hevige regen-
       buien het rioleringsstelsel de toevloed niet aan met als gevolg dat in de noordhoek van het hofje de paden
       en de fietsenberging blank stonden en het water daar onder enkele voordeuren naar binnenstroomde en
       daar het rioolwater uit enkele schrobputjes in de halletjes achter de voordeuren naar boven kwam. Omdat
       voorspeld wordt dat dergelijke regenbuien vaker zullen voorkomen zijn er een tweetal besprekingen ge-
       weest met de Dienst Waterbeheer van de Gemeente Den Haag. Deze dienst heeft toegezegd uit te zoeken
       welke "klimaatbestendige" maatregelen aan te bevelen zijn om te voorkomen dat het riool een of meer ke-
       ren per jaar overstroomt.
  -    Uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is de instandhouding van het Hofjescomplex als Rijksmonument,
       zoals vastgelegd in de statutaire doelstelling van de Stichting. De beleggingsportefeuille en de daarnaast
       aangehouden liquide middelen spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van het Hofje. Aangezien
       de voorzieningen voornamelijk aanwezig zijn in de vorm van beleggingen, dient bij het beleggingsbeleid
       rekening te worden gehouden met de te verwachten kosten van groot onderhoud/restauraties en de betaal-
       termijnen daarvan.
  -    Het vermogen van de Stichting wordt sinds 2015 beheerd door ABN AMRO MeesPierson met een                         beleggingsmandaat met als risicoprofiel "matig defensief".
  -    In maart zijn de taxushagen smaller gemaakt door hovenier Henri de Jong. De hovenier heeft in juli een              beregeningsinstallatie met sensor aangelegd ten behoeve van de irrigatie van de tuin, hetgeen de planten          en hagen moeten doen groeien en bloeien.
  -    De juttepeer is in november door Gerrit-Jan van Prooijen, boomtechnisch adviseur van Prohold B.V.,                    wederom in model gesnoeid.
  -    In november zijn er 1400 bollen geplant en is begonnen met een bollenplan voor komende jaren.
  -    Op 24 en 25 juni werd het hof opengesteld voor het evenement "Struinen in Haagse Tuinen".
  -    Op zondag 6 juni werd het hof opengesteld voor de tweede editie van de recreatieve hardloopwedstrijd
       Urban Trail Den Haag. Ongeveer 3.500 deelnemers renden een rondje door het hof. 
  -    Het hof werd tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september weer druk bezocht.
  -    Op 2 juli werd door Gerrit-Jan van Prooijen in de regentenkamer een lezing gehouden over "Het leven van            een boom".

Financiële verantwoording 2017

Stichting Het Heilige Geest Hofje werft niet actief geld of goederen, anders dan het aanvragen van subsidies ten behoeve van onderhoud en restauratie aan het hofjescomplex. Daarnaast besteedt de Stichting het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen  uitsluitend aan haar doelstelling.

De financiële gegevens over het verslagjaar 2017 zijn als volgt:                                                                       

                                                Toelichting lasten                                                    
     
*)
De post overige exploitatiekosten betreft o.m.:
personeelskosten (beheerder), opstalverzekering, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting en rioolrechten, Dunea, energieleveranciers, Ista en Ziggo.                                                                      
   
**) De post overige kosten betreft o.m.:
administratiekosten, contributies en bijdragen, bestuurslasten, algemene kosten, afboeking vorderingen en overige kosten.