anbi


Naam van de instelling
Stichting Het Heilige Geest Hofje

RSIN/fiscaal nummer
003015142

Bezoekadres
Paviljoensgracht 125, 2512 BM 's-Gravenhage

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het behoud van historische monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, en in het bijzonder van de panden Paviljoensgracht nummer 51 tot en met 125 te 's-Gravenhage, gezamenlijk bekend als "Het Heilige Geest Hofje".

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
   -   Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
   -   Voor gerestaureerde panden zoveel mogelijk een passende bestemming te zoeken, met name uit
       een oogpunt van volkshuisvestingsbelang (daarbij mede lettend op het ten deze door de Stichting
       door de jaren gevoerde beleid), terwijl ten behoeve van die bestemming naar aanpassing van die
       gebouwen aan de eisen van deze tijd zal worden gestreefd;
   -   Het sluiten van overeenkomsten met derden ter zake;
   -   Alle andere geoorloofde middelen;
       een en ander met dien verstande dat het behoud en herstel der monumenten te allen tijde voorop staan
       en het beheren daarvan een daarvan afgeleide taak zal zijn.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
   -   Instandhouding van het hofje als Rijksmonument staat voorop. Het hofje bestaat uit 29 hofjeswoningen, 
       een gastenhuis, een beheerderswoning en een poortgebouw met opgang en Regentenkamer.
   -   Groot onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd, waarbij tevens aanpassing aan de eisen van de tijd
       plaatsvindt voor zover daarvoor ruimte bestaat in de begroting.
   -   Leegkomende hofjeswoningen worden in beginsel aan alleenstaande personen ouder dan 45 jaar verhuurd.         Hun gezondheid moet in beginsel toelaten dat zij voor zichzelf kunnen zorgen en het eigen huisje kunnen
       beredderen.
   -   Bevordering van een harmonieuze samenleving in het hofje, met respect voor de medebewoners en de
       beheerster van het complex.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten en een rentmeester.
Er worden aan de bestuursleden geen vergoedingen uitgekeerd, anders dan een bescheiden jaarlijkse (vaste) onkostenvergoeding per bestuurslid voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.

Er wordt ten minste driemaal per jaar vergaderd; in de regel komt het College van Regenten met de 
rentmeester vaker bijeen.

Namen van de bestuurders plus functie
   -   de heer mr. H. van Eesteren, voorzitter
   -   mevrouw M.E. de Lussanet de la Sablonière, secretaris, externe betrekkingen en hoftuin
   -   de heer ir. P. Jansen Schoonhoven, bouwzaken (tot 15 oktober 2018), mevrouw ir. T.G.W. van der Heiden         (vanaf 15 oktober 2018)
   -   de heer prof. dr. J.W.R. Nortier, interne betrekkingen
   -   de heer jhr. mr. R.A. van den Bosch, rentmeester (vanaf 1 september 2017)                     
      

Uitgeoefende activiteiten 2018

  -    Na bijna 9 jaar heeft op 15 oktober 2018 zijn werkzaamheden voor het hofje beëindigd. Hij is opgevolgd
       door Terry van der Heide. Aan Peter is veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor het hof.            
  -    Ultimo 2018 bestond het hofje uit 31 zelfstandige woningen, inclusief het binnenmoederhuis en een
       "logeerhuisje".
  -    In het verslagjaar hebben 3 woningmutaties plaatsgevonden.                  
  -    Op 3 februari 2018 heeft de traditionele "midwinterbijeenkomst" van Bestuur en bewoonsters plaatsgevon-
       den. Met de bewoonsters werd een bezoek gebracht aan het Jan van Goyen en Paulus Potterhuis.
 -     Op 29 september 2018 vond voor de eerste maal een bewonersoverleg plaats. De bijeenkomst werd door
       negen bewoners bijgewoond. Het verslag van de bijeenkomst is verspreid aan alle bewoners.
  -    De huren van de woningen werden met ingang van 1 juli 2018 verhoogd met een basisverhoging van 3,9%.
       Voorts werden enkele inkomensafhankelijke huurverhogingen doorgevoerd in lijn met het overheidsbeleid.
 -     Per 1 januari 2018 is de Stichting vanwege gewijzigde wetgeving op grond van de Rijksmonumenten status
       vrijgesteld van het betalen van Verhuurderheffing
  -    Het afgelopen jaar vonden, net als in de voorgaande jaren, herstellingen plaats in het kader van
       "klein onderhoud".
  -    In het kader van het in de jaren 2016 t/m 2012 conform het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
       (RCE) ingediende Periodieke Instandhoudings Plan (PIP) zijn de voor het jaar 2018 geplande 
       werkzaamheden aan de straatgevel van de huisjes 13 t/m 22/23 uitgevoerd. De Stichting ontving van het
       Restauratiefonds het jaarlijks toegezegde bedragen als vastgelegd in de gehonoreerde subsidieaanvraag
       "Rijksregeling instandhouding Monumenten 2013."
  -    Uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is de instandhouding van het Hofjescomplex als Rijksmonument,
       zoals vastgelegd in de statutaire doelstelling van de Stichting. De beleggingsportefeuille en de daarnaast
       aangehouden liquide middelen spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van het Hofje. Aangezien
       de voorzieningen voornamelijk aanwezig zijn in de vorm van beleggingen, dient bij het beleggingsbeleid
       rekening te worden gehouden met de te verwachten kosten van groot onderhoud/restauraties en de betaal-
       termijnen daarvan.
  -    Het vermogen van de Stichting wordt sinds 2015 beheerd door ABN AMRO MeesPierson met een                         beleggingsmandaat met als risicoprofiel "matig offensief".
  -    De juttepeer is in november door Gerrit-Jan van Prooijen, boomchirurg van Prohold B.V., wederom in model         gesnoeid. In november zijn er wederom 1400 bollen geplant en is het bollenplan uitgebreid voor komende
       jaren. In 2018 hebben 12 bewoners de tuintjes die zij in bruikleen hebben terug gegeven aan de Stichting.
  -    Op 24 en 25 juni werd het hof opengesteld voor het evenement "Struinen in Haagse Tuinen".
  -    Op zondag 24 juni 2018 werd het hof opengesteld voor de derde editie van de recreatieve
       hardloopwedstrijd Urban Trail Den Haag. Ongeveer 4.800 deelnemers renden een rondje door het hof. Het          hof werd tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september weer druk bezocht.
 

Financiële verantwoording 2018

Stichting Het Heilige Geest Hofje werft niet actief geld of goederen, anders dan het aanvragen van subsidies ten behoeve van onderhoud en restauratie aan het hofjescomplex. Daarnaast besteedt de Stichting het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen  uitsluitend aan haar doelstelling.

De financiële gegevens over het verslagjaar 2018 zijn als volgt:                                                                      

BATEN
Ontvangen huren en voorschotten                                    € 163.221
Subsidies                                                                            € 15.403
Opbrengst effecten                                                            -€ 26.068 
Overige opbrengsten                                                            € 6.669
                                                                                        € 159.225

LASTEN

Groot onderhoud                                                                € 75.114
Klein onderhoud                                                                   € 6.988
Onderhoud tuin                                                                    € 6.008
Overige exploitatiekosten*                                                  € 84.928 
Overige kosten**                                                                 € 21.435
Bank (debet)rente en kosten                                                  € 6.196
Voorzieningen                                                                    -€ 52.365
                                                          € 148.304

Exploitatieresultaat                                      € 10.921
    
                                              

Toelichting lasten                                                    
     
*)
De post overige exploitatiekosten betreft o.m.:
personeelskosten (beheerder), opstalverzekering, verhuurderheffing, onroerende zaakbelasting en rioolrechten, Dunea, energieleveranciers, Ista en Ziggo.                                                                      
   
**) De post overige kosten betreft o.m.:
administratiekosten, (juridisch) advies, contributies en bijdragen, bestuurslasten, algemene kosten en overige kosten.